• دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  • مدرس دوره های شهرسازی و نرم افزار جی ای اس
  • مدرس دانشگاه های آزاد استان تهران
  • همکاری با شرکت های مهندسین مشاور معماری و شهرسازی
  • مولف کتاب های تخصصی در زمینه شهرسازی