آموزش نرم افزار اتوکد دو بعدی” Auto Cad 2021 “

بدون امتیاز 0 رای
390,000 تومان

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار رویت Revit را مشاهده کنید.

390,000 تومان

آموزش نرم افزار رویت “Revit Architecture 2021”

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار رویت Revit را مشاهده کنید.

800,000 تومان

آموزش نرم افزار رویت “Revit Families and Conceptual 2021”

بدون امتیاز 0 رای
780,000 تومان

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار رویت Revit را مشاهده کنید.

780,000 تومان

آموزش نرم افزار رویت “Revit complete”

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار رویت Revit را مشاهده کنید.

550,000 تومان

آموزش نرم افزار اتوکد تکنیکال “Auto Cad Technical”

بدون امتیاز 0 رای
390,000 تومان

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار رویت Revit را مشاهده کنید.

390,000 تومان

آموزش نرم افزار راینو “rhino”

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار راینو Rhino را مشاهده کنید.

250,000 تومان

آموزش نرم افزار رویت “Revit”

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار رویت Revit را مشاهده کنید.

550,000 تومان

آموزش نرم افزار وی-ری “vray”

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار وی-ری را مشاهده کنید.

450,000 تومان

آموزش نرم افزار اسکچ آپ “sketchup”

بدون امتیاز 0 رای
380,000 تومان

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار اسکچ آپ را مشاهده کنید.

380,000 تومان

آموزش نرم افزار “۳D Max” نورپردازی

بدون امتیاز 0 رای
440,000 تومان

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار تریدی مکس (نورپردازی) را مشاهده کنید.

440,000 تومان

آموزش نرم افزار “۳D Max” مدلینگ

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار تریدی مکس (مدلینگ) را مشاهده کنید.

350,000 تومان

آموزش نرم افزار “۳D Max” متریال

بدون امتیاز 0 رای
440,000 تومان

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار تریدی مکس (متریال) را مشاهده کنید.

440,000 تومان

آموزش نرم افزار “اتوکد۲۰۱۷”

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار اتوکد۲۰۱۷ را مشاهده کنید.

300,000 تومان

آموزش نرم افزار “پست پروداکشن”

بدون امتیاز 0 رای
420,000 تومان

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار پست پروداکشن را مشاهده کنید.

420,000 تومان