آموزش نرم افزار اتوکد دو بعدی” Auto Cad 2021 “

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار رویت Revit را مشاهده کنید.

6
390,000 تومان

آموزش نرم افزار رویت “Revit Architecture 2021”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار رویت Revit را مشاهده کنید.

0
800,000 تومان

آموزش نرم افزار رویت “Revit Families and Conceptual 2021”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار رویت Revit را مشاهده کنید.

0
780,000 تومان

آموزش نرم افزار رویت “Revit complete”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار رویت Revit را مشاهده کنید.

0
550,000 تومان

آموزش نرم افزار اتوکد تکنیکال “Auto Cad Technical”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار رویت Revit را مشاهده کنید.

6
390,000 تومان

آموزش نرم افزار راینو “rhino”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار راینو Rhino را مشاهده کنید.

2
250,000 تومان

آموزش نرم افزار رویت “Revit”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار رویت Revit را مشاهده کنید.

6
550,000 تومان

آموزش نرم افزار وی-ری “vray”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار وی-ری را مشاهده کنید.

4
450,000 تومان

آموزش نرم افزار اسکچ آپ “sketchup”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار اسکچ آپ را مشاهده کنید.

7
380,000 تومان

آموزش نرم افزار “۳D Max” نورپردازی

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار تریدی مکس (نورپردازی) را مشاهده کنید.

0
440,000 تومان

آموزش نرم افزار “۳D Max” مدلینگ

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار تریدی مکس (مدلینگ) را مشاهده کنید.

2
350,000 تومان

آموزش نرم افزار “۳D Max” متریال

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار تریدی مکس (متریال) را مشاهده کنید.

1
440,000 تومان

آموزش نرم افزار “اتوکد۲۰۱۷”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار اتوکد۲۰۱۷ را مشاهده کنید.

1
300,000 تومان

آموزش نرم افزار “پست پروداکشن”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار پست پروداکشن را مشاهده کنید.

5
420,000 تومان