اسکیس و فرم سازی با روش تکرار

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ روش های بسیار زیادی برای فرم سازی در مبحث آموزش فرم و…
رایگان!

فرم سازی با پوسته ها و صفحات ۲

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ پوسته ها و صفحات فرمی ابزار های بسیار پرکاربد با هدف های…
رایگان!

اسکیس بر روی توپوگرافی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ استفاده از سایت های متفاوت و سطوح شیبدار در طراحی چالش های…
رایگان!

اسکیس و فرم سازی با روش برش های مورب

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ معمار آنلاین قصد دارد، که در این ویدیو اسکیس و فرم سازی…
رایگان!

فرم سازی با پوسته ها و صفحات

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ پوسته ها و صفحات فرمی ابزار های بسیار پرکاربرد با هدف های…
رایگان!

اسکیس درخچه یا فلاور باکس

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، اسکیس درخچه یا فلاور باکس را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

حجم سازی و توپوگرافی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، حجم سازی و توپوگرافی را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش طراحی مبلمان ۲

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش، آموزش طراحی مبلمان را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش طراحی مبلمان ۱

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش، آموزش طراحی مبلمان را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش اسکیس دو نقطه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، اسکیس دو نقطه را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش فرم سازی در اسکیس

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش، آموزش فرم سازی در اسکیس را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

نمونه اسکیس با زاویه مورچه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه اسکیس با زاویه مورچه را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش فیگور در اسکیس

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش، آموزش فیگور در اسکیس را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش عمق در اسکیس

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش، آموزش عمق در اسکیس را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

روند ترسیم اسکیس دو نقطه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش، روند ترسیم اسکیس دو نقطه را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش تمرین خط

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش، تمرین خط را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش حجم سازی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش، آموزش حجم سازی را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

نمونه اسکیس (الگو‌گیری از بادگیر)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، ننمونه اسکیس ( الگو‌گیری از بادگیر) را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

نحوه فرم سازی با استفاده از صفحه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نحوه فرم سازی با استفاده از صفحه را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش راندو و ترسیم فرم در پرسپکتیو دو نقطه ای

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، ترسیم عناصر محیطی را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

نمونه پرسپکتیو دید ناظر

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
  • آموزش پرسپکتیو دید ناظر در اسکیس را به صورت رایگان مشاهده کنید.
رایگان!

زاویه دید های پرنده و ناظر

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
  • آموزش زاویه دید‌های پرنده و ناظر در اسکیس را به صورت رایگان مشاهده کنید.
رایگان!

آموزش چند نقطه گریز

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، آموزش چند نقطه گریز در اسکیس را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

نمونه اسکیس زاویه دید پرنده

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه اسکیس زاویه دید پرنده را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

نمونه اسکیس با نمای اکسپوز

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه اسکیس با نمای اکسپوز را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

حجم سازی در اسکیس

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش، آموزش حجم سازی در اسکیس را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش ترکیب حجم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش، آموزش ترکیب حجم را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش پرسپکتیو

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، آموزش پرسپکتیو را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش پرسپکتیو ( یک نقطه ای )

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، آموزش پرسپکتیو ( یک نقطه ای ) را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش پرسپکتیو دو نقطه‌ای (چگونگی ترکیب حجم و صفحه)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، پرسپکتیو دو نقطه ای را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش پرسپکتیو دو نقطه ای (حجم)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، پرسپکتیو دو نقطه ای (حجم) را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش پرسپکتیو دو نقطه ای

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، پرسپکتیو دو نقطه ای را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

نمونه کروکی – عمارت شمس العماره

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، آموزش نمونه کروکی (عمارت شمس العماره) را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

پرسپکتیو دو نقطه دید ناظر

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، پرسپکتیو دو نقطه دید ناظر را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

راندو آسمان ( نمونه شیت و اتصال مدارک )

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، راندو آسمان ( نمونه شیت و اتصال مدارک ) را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

اسکیس با حجم استوانه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، اسکیس با حجم استوانه را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش پرسپکتیو دو نقطه ای

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، پرسپکتیو دو نقطه را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

نمونه فرم سازی با تکرار حجم مکعب

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه فرم سازی با تکرار حجم مکعب را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

نحوه فرم سازی بوسیله تکرار عناصر

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نحوه فرم سازی بوسیله تکرار عناصر را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

نمونه کروکی – بادگیر های خانه اقازاده

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، آموزش نمونه کروکی (بادگیر های خانه اقازاده) را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش ترسیم گنبد در کروکی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، آموزش ترسیم گنبد در کروکی را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

ورودی در حجم (پرسپکتیو)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، ورودی در حجم (پرسپکتیو) را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

نمونه کروکی – باغ دولت آباد یزد ۲

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، کروکی از بنای معماری را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

نمونه کروکی – مسجد جامع نایین

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، کروکی از بنای معماری را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

کروکی از بنای معماری – باغ دولت آباد یزد

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، کروکی از بنای معماری را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

کروکی از بنای معماری – بازار

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، کروکی از بنای معماری را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

کروکی از بنای معماری _ کاخ هشت بهشت قزوین

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش کروکی از بنای معماری را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

نمونه اسکیس حجم بر روی توپوگرافی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش نمونه اسکیس حجم بر روی توپوگرافی را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش ترسیم درخت

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، آموزش ترسیم درخت را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

کروکی از بنای معماری – عمارت مسعودیه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه ای از کروکی از بنای معماری را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

کروکی از بنای معماری – مسجد شیخ لطف الله

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه ای از کروکی از بنای معماری را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

ترسیم حجم از روی پلان

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه ای از ترسیم حجم از روی پلان را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

اسکیس دید ناظر

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه ای از اسکیس دید ناظر را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

نمایش پله و دسترسی در حجم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمایش پله و دسترسی در حجم در اسکیس را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

نقاط گریز در حجم از دید پرنده

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه ای از نقاط گریز در حجم از دید پرنده در اسکیس را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

پرسپکتیو دید ناظر در اسکیس

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه ای از پرسپکتیو دید ناظر در اسکیس را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

نقاط گریز در اسکیس

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه ای از نقاط گریز در اسکیس را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

اسکیس و راندوی لند اسکیپ

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه ای از لند اسکیپ در اسکیس را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

نمای حجم های کروی در اسکیس

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه ای از نمای حجم های کروی در اسکیس را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

مکعب‌های پرنده در اسکیس

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه ای از مکعب‌های پرنده در اسکیس را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

نمونه ای از پرسپکتیو دو نقطه ای در اسکیس

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه ای از پرسپکتیو دو نقطه‌ای در اسکیس را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

نما پرسپکتیو در اسکیس

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه ای از نما پرسپکتیو در اسکیس را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

روند پرسپکتیو و فرم در اسکیس

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، روند اسکیس (پرسپکتیو و فرم ) را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

عناصر محیطی در اسکیس

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، عناصر محیطی در اسکیس را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

راندو مسکونی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه اسکیس و راندو مسکونی را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

پرزانته سریع

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه پرزانته سریع در اسکیس را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش نمونه اسکیس داخلی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه اسکیس داخلی را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

زاویه دید در پرسپکیتو

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، زاویه دید در پرسپکیتو را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

پرسپکتیو پرنده در اسکیس

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، یک نمونه اسکیس پرنده را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

تنوع حجم سازی در اسکیس

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، تنوع حجم سازی در اسکیس را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

اسکیس ویلا با فرم صفحات تا شونده

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه اسکیس ویلا با فرم صفحات تا شونده را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

نمایش پله و دسترسی در اسکیس

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمایش پله و دسترسی در اسکیس را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

اسکیس به روش قرینه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه اسکیس به روش قرینه را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

راندوی حجم از دید ناظر

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، اسکیس و راندوی بنا  را از دید انسان، به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش اسکیس ترکیب حجم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، اسکیس ترکیب حجم را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

پرسپکتیو احجام کروی از دید پرنده

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، پرسپکتیو احجام کروی از دید پرنده را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش نمونه پرسپکتیو نما از دید پرنده

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه پرسپکتیو نما از دید پرنده را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

پرسپکتیو چند نقطه ای خارجی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه پرسپکتیو چند نقطه ای خارجی را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش نما پرسپکتیو ( توسط پرسپکتیو یک نقطه ای )

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه نما پرسپکتیو ( توسط پرسپکتیو یک نقطه ای ) را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

پرسپکتیو دونقطه ای خارجی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه پرسپکتیو دو نقطه ای خارجی را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش پرسپکتیو دو نقطه ای داخلی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه پرسپکتیو دو نقطه ای داخلی را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

اسکیس ساختمان در ارتفاع

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه اسکیس ساختمان در ارتفاع را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

نمونه پرسپکتیو یک نقطه ای خارجی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه پرسپکتیو یک نقطه ای داخلی را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

پرسپکتیو یک نقطه ای داخلی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه پرسپکتیو یک نقطه ای داخلی را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

نکات آموزشی پرسپکتیو یک نقطه ای

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نکات آموزشی پرسپکتیو یک نقطه ای را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

پرسپکتیو دید پرنده ، ناظر و مورچه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، نمونه پرسپکتیو دید پرنده، ناظر و مورچه را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

پرسپکتیو دو نقطه‌ای

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، پرسپکتیو دو نقطه‌ای را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

اسکیس گنبد مسجد جامع یزد

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، طراحی گنبد مسجد جامع یزد را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

اسکیس قوس تیزه دار دروازه قرآن

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، طراحی قوس تیزه دار دروازه قرآن شیراز را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

اسکیس قوس تیزه دار

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، طراحی قوس گهواره میدان حسن آباد را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

اسکیس قوس گهواره میدان حسن آباد

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، طراحی قوس گهواره میدان حسن آباد را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!

آموزش اسکیس قوس گهواره

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این آموزش ، طراحی قوس گهواره را به صورت رایگان مشاهده کنید.

رایگان!